Všeobecné obchodní podmínky

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") upravují závazek zhotovitele realizovat zakázku, tj. vykonat všechny stavební a montážní práce včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení (dále též „Dílo“) a závazek objednatele Dílo převzít a zaplatit za Dílo cenu.

V průběhu provádění Díla se rozsah Díla může na žádost objednatele rozšířit o další práce a dodávky.

Zhotovitel bude při provádění Díla postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit pokyny objednatele a rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy.

Objednatel poskytne zhotoviteli veškerou jím požadovanou součinnost za účelem realizace Díla. Zhotovitel se zavazuje brát v úvahu požadavky a pokyny objednatele týkající se realizace Díla. Zhotovitel včas upozorní objednatele na nevhodnou povahu těchto požadavků či pokynů.

Věci, které jsou potřebné k provedení Díla, zajistí zhotovitel.

Vlastníkem Díla je zhotovitel. Vlastnické právo k Dílu přechází na objednatele okamžikem jeho převzetí objednatelem, ne však dříve, než bude objednatelem uhrazena cena Díla.

Objednatel a zhotovitel se bezprostředně před zahájením práce na realizaci Díla dohodli na předběžné výši ceny Díla bez DPH. Předběžná výše ceny Díla byla stanovena na základě předpokládaného rozsahu prací a dodávek na Díle. Konečná cena Díla (dále též „Cena díla“) bude záležet na rozsahu skutečně provedených prací a dodávek potřebných pro realizaci Díla. Objednatel souhlasí, že Cena díla bude vyčíslena zhotovitelem až po dokončení Díla.

Zhotovitel má nárok požadovat po uzavření této smlouvy poskytnutí přiměřené zálohy, a to až do výše 50 % z předběžné výše ceny Díla.

Cena Díla je splatná k rukám zástupce zhotovitele a to ihned po dokončení Díla.

Pokud je cena Díla hrazena na základě zhotovitelem vystavené faktury, pak je objednatel povinen uhradit fakturu do 5 dnů ode dne doručení. Za doručení faktury se považuje třetí den po jejím doporučeném odeslání na adresu objednatele. V případě prodlení s uhrazením fakturované částky se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,3 % denně z dlužné částky.

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má Dílo v době jeho předání a za vady Díla zjištěné po dobu záruční doby. Záruční doba na stavební práce je 24 měsíců. Záruční doba na zařízení se poskytuje v souladu se záručními podmínkami jejich výrobců. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci objednatel popíše, jak se vady projevují, a uvede, jakým způsobem navrhuje sjednat nápravu. Zhotovitel do 15ti dnů po obdržení reklamace oznámí objednateli, zda reklamaci uznává.

Zhotovitel nenese odpovědnost za vady Díla, jestliže tyto vznikly dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče zhotovitel nemohl zjistit.

Pokud smlouva bude ukončena odstoupením, smluvní strany protokolárně provedou inventarizaci veškerých plnění, prací a dodávek provedených do okamžiku jejího ukončení. Odstoupí-li zhotovitel od této smlouvy z důvodů vzniklých na straně objednatele, náleží zhotoviteli úhrada účelně vynaložených nákladů.

Všechny ostatní vztahy, práva, povinnosti a nároky, které nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a předpisy souvisejícími.